Thursday, November 16, 2006

pang ulam

ineng: inay, what's our pang ulam??
inay: gulay at fish ineng.
ineng: wala po tayong pang ulam na animal??

hehehe